Yaşayan Kütüphane

Gizlilik Politikası

Aydınlatma Metni

Dayanak

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, KVKK m. 3 (ı) bendi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Yaşayan Kütüphane proje yürütücüleri olarak tarafından hazırlanmıştır.

2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları, şu şekilde sıralanabilir:

Kişisel verilerinizin işlenmesinin proje yürütücüleri ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Kişisel verilerinizin proje yürütücüleri tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerinizin işlenmesinin proje yürütücüleri hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde proje yürütücüleri tarafından işlenmesi,

Kişisel verilerinizin proje yürütücüleri tarafından işlenmesinin proje yürütücüleri veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla proje yürütücüleri meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

sebepleriyle işlenmektedir.

3.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

3.1. Veri Toplama yöntemi: Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Yaşayan kütüphane hizmetlerini kullanmak amacıyla bize telefon ile ulaştığınızda, www.yasayankutuphane.org ve yaşayan kütüphane sahip olduğu diğer internet sayfalarını ziyaret ettiğinizde Yaşayan Kütüphane proje yürütücülerinin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, kişisel verileriniz toplanabilecektir.

3.2. Hukuki Sebep: Kişisel verilerinizin işlenmesine dayanak hukuki sebep, KVKK m. 5’te belirtilen ve aşağıda sayılan hallerdir:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Söz konusu kişisel veriler, kural olarak üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Fakat bu veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereğince talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine yahut resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK m. 11’de sayılan diğer haklar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca veri sahibi olarak veri sorumlusu sıfatını haiz Yaşayan Kütüphane proje yürütücülerine elektronik yolla yasayankutuphaneprojesi@gmail.com e-posta adresine göndermek suretiyle başvurabilirsiniz.